Soke
+17°C

Söke Ticaret Odası - Duyurular


09

 İşe alacağınız kişiyi işin başında görme fırsatı!

 

1- İşbaşı Eğitim Programı Nedir?

      Kurumumuz tarafından işsizliğin azaltılmasına yönelik olarak yürütülen aktif işgücü piyasası programlarından birisi olan İşbaşı Eğitim Programı, Kuruma kayıtlı işsizlerin yine Kuruma kayıtlı işyerlerinde sahip oldukları mesleki bilgilerini uygulama yaparak pekiştirmelerini, iş ve üretim süreçlerini bizzat görerek öğrenmelerini sağlamayı amaçlayan bir işi işbaşında öğrenme programıdır.

 

2- Program ile Neler Amaçlanmaktadır?

     Programın temel amacı mesleki deneyimi veya iş tecrübesi olmayan kişilere mesleki deneyim ve iş tecrübesi kazandırılarak bu kişilerin istihdam edilebilirliklerinin arttırılmasıdır.

     Bir diğer amacı ise nitelikli işgücü temin etmekte zorlanan işverenlere işe alacakları kişileri işyerinde belli bir süre gözlemleyerek ve eğitim vererek kişiler hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olma ve işe alma konusunda isabetli bir karar verme imkanı sunmaktır.

     Bu sayede, iş arayan ancak iş tecrübesi olmadığı için iş bulamayan kişiler iş tecrübesi kazanmakta, işverenler ise ihtiyaç duydukları işgücünü kendileri yetiştirme imkânına kavuşmakta olduğundan hem iş arayanlar hem de işverenler doğru iş ve doğru işçi bulma olanağı elde etmektedirler.

 

 

 

3- Programdan Hangi İşverenler Yararlanabilirler?

Mevcut düzenlemeler kapsamında;

·         4857 sayılı İş Kanunu veya 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4/a. maddesine tabi olarak en az iki sigortalı çalışanı bulunan,

·         Kuruma kayıtlı işverenler, dernekler, vakıflar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, meslek birlikleri, sendikalar, ticaret ve sanayi odaları, noterler, kamunun payının % 50’nin altında olduğu iktisadi teşekküller, vb. işverenler

işbaşı eğitim programlarından faydalanabilmektedir.

 

4- İşverenler,  Programa Nasıl Başvuru Yapabilirler?

     Belirlenen şartları sağlayan işverenler, Kurumumuz tarafından kendilerine tahsis edilen iş ve meslek danışmanları veya görevlendirilecek personel aracılığı ile ya da doğrudan il müdürlüklerine / hizmet merkezlerine gelerek taleplerini iletebilirler.

     İşverenin program düzenleme talebi, ivedilikle değerlendirilerek gerekli şartların sağlanması durumunda program düzenlenir.

5- Programa Kimler Katılabilirler?

     İşbaşı eğitim programına katılmak için gerekli şartlar;

·         15 yaşını tamamlamış olmak

·         Kuruma kayıtlı olmak

·         İşsiz olmak

     Ön lisans dahil üniversite öğrencisi olanlar da programa katılabilir.

Ancak;

-          İşverenin birinci veya ikinci derece kan hısımı veya eşi olanlar ile,

-          Programın başlama tarihinden önceki 3 aylık dönemde programı düzenleyecek olan işverenin çalışanı olan kişiler,

-          Son 3 ay içinde herhangi bir işyerinde sigortalı olarak çalışmış olan kişiler,

      Düzenlenecek olan işbaşı eğitim programına katılamamaktadırlar.

     İşbaşı eğitim programına katılmak isteyen kişiler, Kurumumuz internet sayfasında, Hizmet Merkezi veya İl Müdürlüğü ilan panosunda yayımlanan ilanlara internet üzerinden, Alo 170 kanalıyla  ya da  Hizmet Merkezi veya İl Müdürlüğüne giderek başvuru yapabilirler.

 

6- Programa Katılacak Kişiler Nasıl Belirlenir?

      Program düzenlemek isteyen işverenler programa katılacak kişileri doğrudan kendileri seçerek program düzenleyebilirler.

      Eğer işverenler tarafından program düzenlenecek kişi bulunamamışsa ve Kurumumuzdan katılımcı talep edilmişse kendilerinin belirlemiş olduğu özel şartları taşıyan kişiler arasından işverene yönlendirilen katılımcı adaylarından işveren istediğini seçerek program düzenleyebilirler.

 

7- Programın Süresi nedir?

    Programın süresi başvuru esnasında Kurumumuzla yapılacak görüşme sonucunda mutabık kalınacak süre kadardır.  

    Program günde en az 5 en fazla 8 saat olmak üzere ve haftada 6 günü aşmamak kaydıyla haftalık 45 saati geçmeyecek şekilde planlanabilir. Yani günde en az beş saat olması durumunda haftada bir gün bile program düzenlenmesi mümkündür.  

     Bunun yanı sıra İl Müdürlüğü veya Hizmet Merkezince uygun görülmesi halinde vardiyalı olarak çalışılan işyerlerinde normal mesai saatleri dışında da program düzenlenmesi mümkündür.

8- Programın İstihdam Şartı ve alınabilecek katılımcı sayısı.

      İşverenin,  ¼ lük program süresi geçtikten sonra program devam eden katılımcıların en %50 sini,  program sonunda ve en az program süresi kadar istihdam etmesi gerekmektedir.  

      %50 istihdam taahhüdü ile düzenlenen programlarda programın başladığı gün itibari ile işverenin Aydın ili genelindeki çalışan sayısının en fazla %30’u kadar katılımcı programa katılabilecektir.

9- Programın İşverene Faydaları Nelerdir?

     İşverenler, programa katılan işsizlere ve üniversite öğrencilerine işi öğreterek istihdam etmek istedikleri kişiyi işbaşında görme ve mesleki deneyim ve becerilerinin gelişip gelişmediğini gözlemleme şansına sahip olmakta ve bu sayede doğru işçiyi seçme imkânına kavuşarak hem işçi arama maliyetlerinden kurtulmakta hem de işçi ararken zaman kaybetmemektedir. Diğer yandan program kapsamında işverenlerin herhangi bir maddi yükümlülüğünün olmaması işverenlere işgücü maliyet avantajını da sağlamaktadır. Ayrıca program sonunda istihdam edilen katılımcılar için SGK tarafından işveren sigorta prim teşviki verilmektedir.

10- Programın Katılımcıya Faydaları Nelerdir?

    İşbaşı Eğitim Programı katılımcılara eğitim aldıkları meslekte veya başka bir alanda mesleki deneyim ve beceri kazanma şansı sunmaktadır.

     Programa katılan üniversite öğrencileri ise zorunlu stajlarını bu program aracılığıyla yapma şansına sahip olarak iş arama sürecinde bu deneyimlerine CV’lerinde yer vermek suretiyle iş bulma sürecinde yaşanan deneyim eksikliği engeli aşmaktadırlar.

     Program süresine bağlı olarak katılımcılara net asgari ücret düzeyinde gelir elde etme imkanı da verilmektedir. Halen günlük 54 TL zaruri gider ödemesi İŞKUR tarafından yapılmaktadır.

     Diğer yandan üniversite öğrencilerinin program süresince burs veya öğrenim kredileri kesilmediğinden öğrenciler burs veya kredilerini almaya devam edebilmektedirler.

     Ayrıca program süresince katılımcılar adına iş kazası ve meslek hastalığı ile genel sağlık sigortası primleri Kurumumuz tarafından karşılanarak katılımcıların sağlık hizmetlerinden faydalanmaları sağlanmaktadır.

11- Programa Katılan Kişilerin İstihdam Edilmesi Durumunda SGK  Tarafından  Sağlanan Teşvikler Nelerdir?

YASAL DAYANAK

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 15 inci maddesi

2016/1 sayılı Genelge

BAŞLAMA TARİHİ:23/04/2015

FİNANSMANI: İşsizlik Sigortası Fonu

ÖRNEK:

    (A)Anonim Şirketinde 4447 sayılı Kanunun geçici 15 inci maddesi kapsamına giren bir sigortalının ilgili aydaki 2017/Ocak ayındaki prim ödeme gün sayısının 30, prime esas kazanç tutarının ise 2000,00 TL olduğu varsayıldığında,

2.000,00  * 0,05 = 100,00 TL Beş puanlık indirim

1.777,50 *  0,155 = 275,51 TL İşsizlik Sigortası Fonu tarafından karşılanacaktır.

     İşveren tarafından ödenmesi gereken sigorta primi;

2.000,00 * 34,5/100 = 690,00 TL,

690,00 –(100,00 + 275,51) = 314,49 TL olacaktır.

12- Teşviklerden Yararlanma Şartları  Nelerdir?

Sigortalı yönünden;

•31/12/2017 tarihine kadar başlatılan işbaşı eğitim programını tamamlamış olması ve işbaşı eğitim programının bitimini müteakip en geç üç ay içinde işe alınması,

•23/4/2015 tarihi ve sonrasında işe alınmış olması,

•18 yaşından büyük, 29 yaşından küçük olması,

•Tamamladığı işbaşı eğitim programına ilişkin meslek alanında işe alınması,

İşyeri yönünden;

•Özel sektör işverenine ait olması,

•Sigortalının, işe alındığı takvim yılından bir önceki takvim yılında işyerinden Kuruma bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalı sayısının ortalamasına ilave olarak çalıştırılması,

•Aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde Kuruma verilmesi,

•Tahakkuk eden sigorta primlerinin yasal süresi içinde ödenmesi,

•Yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmaması,

•Çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği yönünde herhangi bir tespitin bulunmaması,

Şartlarının birlikte gerçekleşmiş olması gerekmektedir.

 

 

13- Teşviklerden Yararlanma Süresi.

    Sigortalının çalıştığı işyerinin imalat sanayi sektöründe faaliyet göstermesi halinde;

-30/6/2015 tarihine kadar başlayan işbaşı eğitim programını tamamlayan sigortalılar açısından 48 ay süreyle,

-1/7/2015 ila 31/12/2017 tarihleri arasında başlayan işbaşı eğitim programını tamamlayan sigortalılar açısından 42 ay süreyle,

     Sigortalının çalıştığı işyerinin imalat sanayi sektörü dışındaki diğer sektörlerde faaliyet göstermesi halinde;

-30/6/2015 tarihine kadar başlayan işbaşı eğitim programını tamamlayan sigortalılar açısından 36 ay süreyle,

-1/7/2015 ila 31/12/2017 tarihleri arasında başlayan işbaşı eğitim programını tamamlayan sigortalılar açısından 30 ay süreyle,

söz konusu destekten yararlanılması mümkün bulunmaktadır.

 

Ayrıntılı Bilgi

·         Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri ve Hizmet Merkezleri

·         www.iskur.gov.tr

·         İŞKUR Hizmet Noktaları

·         SGK Teşvikleri Hakkında Bilgi almak için SGK İl Müdürlükleri ve Hizmet Merkezleri

 

 

Okunma Sayısı: 5104
Yazdır  

Bilgi Edinme Menu