Soke
+17°C

Söke Ticaret Odası - Duyurular


15
İhaleye ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır; 1. İDARENİN a. Adresi : Söke OSB mah. Atatürk Bul. No:2 SÖKE/AYDIN b. Telefon Faks : 0.256.518 9844 / 0.256.518 1829 c. Elektronik Posta Adresi : info@sokeosb.org.tr d. İhale Dokümanının Görüleceği Yer : Söke OSB İdari Binası ( yukarıdaki adreste ) e. İhale İlgilisi : İbrahim ÖZEKMEKÇİ 2. İHALE KONUSU YAPIM İŞİ a. Niteliği : Yağmursuyu ve Atıksu hatlarına ait; 1) Hendek kazılarının ve Geri dolgularının yapılması, 2) Hatların kazıya esas aplikasyonlarının yapılması, 3) Atıksu ve Yağmursu mecra hattı ile parsel bağlantı, cadde ağızlığı vb. hatlardaki HDPE koruge boru ve PE bacalar ile bunlara ait conta, manşon vb. malzemenin temini, 4) Teknik Geri dolgu ( Yastıklama ve Gömlekleme) malzemesi ile C20 betonun mikser üstünde temini, İşleri BÖLGE tarafından yapılacaktır. Her Çap ve Derinlikte Yağmursuyu Hattı Döşenmesi 6104 metre – 92 baca Her Çap ve Derinlikte Atıksu Hattı Döşenmesi 4812 metre – 87 baca Beton İşleri (C20) 300 metreküp b. Yapılacağı Yer : Söke OSB Alanı içi c. İşe Başlama Tarihi : Sözleşmenin imzalandığının BÖLGE tarafından YÜKLENİCİ’nin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese tebliğ tarihini izleyen günden itibaren üç (3) iş günü içinde. d. İşin Süresi : Yer tesliminden itibaren yüz (100 ) gün 3. İHALENİN a. Yapılacağı Yer : Söke OSB İdari Binası b. Son Teklif Verme Tarih ve Saati : 22.05.2017 Pazartesi Saat : 17.00 4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler kapsamlı olarak ihale dokümanlarında açıklanmıştır. 5. İsteklilerin ihale konusu işlere uygun veya benzer iş deneyim belgelerini sunmaları gerekmektedir. İş deneyim belgelerinde, tutar ile birlikte ihale konusu iş için ihale dokümanlarında tahmini olarak belirtilen her bir iş kalemi için verilen iş miktarlarının en az % 70' ini yönetmiş veya denetlemiş olma şartı aranacaktır. 6. İsteklilerden sözleşme süresi boyunca iş başında 1 adet İnşaat Mühendisi veya Makine Mühendisi( en az 3 yıl benzer işlerde mesleki deneyime sahip) ve 1 Adet Topoğraf (en az 3 yıl saha ölçüm işlerinde mesleki deneyime sahip) bulundurması istenmektedir. 7. İşin yapılabilmesi için gerekli olan asgari tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman sayıları ve niteliklerini işin süresi de göz önünde bulundurarak İstekli kendi belirleyecek ve belgelerini ihale dokümanında belirtildiği şekilde sunacaktır. 8. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 9. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir. 10.İhale dokümanı, SÖKE OSB’ nin yukarıda belirtilen adresinde görülebilir ve iki yüz elli (250) Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 11.Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar yukarıdaki adrese elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta veya kargo vasıtasıyla da gönderilebilir. 12.İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verecektir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 13.İstekliler teklif ettikleri toplam bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 14.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren otuz ( 30 ) gündür. Bu süre en fazla otuz ( 30 ) gün daha uzatılabilir. 15.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 16.İlan metni duyuru ve bilgi amaçlı olup İhale Dokümanı ile arasında farklılık olması durumunda İhale Dokümanı esastır. 17.SÖKE Organize Sanayi Bölgesi Kamu İhale Kanununu ve ilgili mevzuatlara tabii olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen yapmakta tamamen serbesttir.
Okunma Sayısı: 4123
resim
Yazdır  

Bilgi Edinme Menu