Soke
+17°C

Söke Ticaret Odası - Duyurular


14

 SÖKE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

DOĞAL GAZ DAĞITIM ŞEBEKESİ 1. ETAP YAPIM İŞİ

 

Kapalı Zarf Teklif Alma Usulü ile ihale edilecektir.

 

İhaleye ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır;

1.    İDARENİN

a.    Adresi                                                  : Söke OSB mah. Atatürk Bul. No:2 SÖKE/AYDIN

b.   Telefon Faks                                         : 0.256.518 9844 / 0.256.518 1829

c.    Elektronik Posta Adresi                       : info@sokeosb.org.tr

d.    İhale Dokümanının Görüleceği Yer     : Söke OSB İdari Binası ( yukarıdaki adreste )

e.    İhale İlgilisi                                          : İbrahim ÖZEKMEKÇİ 

 

 

 

2.    İHALE KONUSU YAPIM İŞİNİN

a.   Niteliği                                                   :

    Detaylı açıklamaları İhale Dokümanı ile Özel ve Genel İdari Şartnamede belirtilen Doğal Gaz Dağıtım Şebekesi 1.Etap Yapım İşinin ENERYA AYDINGAZ, ENERYA Aydın Gaz Dağıtım A.Ş. ve BÖLGE ’ nin nezaretinde yapılacak referans projeler, birim fiyat cetvelleri ve eklerindeki belirtilen malzemelerle (malzeme temini ve işçilik dahil)  belirtilen işin Anahtar Teslim yapılması işidir.

    Sadece; Ölçüm ve basınç düşürme istasyonları zemini için, gerek duyulduğu takdirde, kazı, dolgu veya zemin iyileştirme dolgu işleri Söke OSB tarafından yapılacaktır.

Kanal kazısından çıkan fazla malzeme Bölge’nin belirleyeceği Söke OSB alanı sınırları içerisindeki döküm alanına sevk edilecektir.

Sözleşme konusu işlerin yapımını ilgilendiren tüm konulardaki  teknik şartlarda Enerya Yapım Teknik Şartnamesi, Enerya malzeme şartnamesi ve ilgili diğer şartnamelere uyulması esastır.

    Söke OSB’ nin KDV istisnasından yararlanacak şekilde Yatırım Teşvik Belgesi bulunmaktadır. YTB ekindeki   global listede yer alan ölçüm ve basınç düşürme istasyonu,boru, vana ve fitings vb.  malzemelerde KDV   muafiyeti bulunduğu için YÜKLENİCİ’ ye bu malzemeler için KDV ödenmeyecektir. Bunun dışındaki   malzeme haricindeki diğer imalatlar için KDV ödenecektir.

      b. Miktarı                                              :

Sözleşme eki Birim fiyat Cetvelinde detayı verilen Doğal Gaz Dağıtım Şebekesi 1.Etap Yapım işi        kapsamındaki   İstasyon (MS, BR) temin ve montajları, Çelik ve PE boru hatları ile boru elemanlarının (boru,  fitting, vana v.d)   miktarıdır.

      c. Yapılacağı Yer                                      : Söke OSB Alanı içi

 d. İşe Başlama Tarihi                               : Sözleşmenin imzalandığının BÖLGE tarafından

                                                                    YÜKLENİCİ’ nin kendisine veya tebligat için

                                                                     gösterdiği adrese tebliğ tarihini izleyen günden

                                                                     itibaren üç (3) iş günü içinde.

e. İşin Süresi                                              : Yer tesliminden itibaren

                                                                      yüzkırk (140) takvim günü

   3.   İHALENİN

a. Yapılacağı Yer                                   : Söke OSB İdari Binası

b. Son Teklif Verme Tarih ve Saati       : 21.12.2017 Perşembe Saat : 16.00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler kapsamlı olarak ihale dokümanlarında açıklanmıştır.

5.   İsteklilerin ihale konusu işlere uygun veya benzer iş deneyim belgelerini sunmaları zorunludur.

     İş deneyim belgelerinde, tutar ile birlikte ihale konusu iş için ihale dokümanlarında tahmini olarak belirtilen ana iş kalemi için verilen iş miktarlarının en az % 80' ini yürütmüş, yönetmiş veya denetlemiş olma şartı aranacaktır. 

 

6.   İsteklilerden sözleşme süresi boyunca iş başında

a. 1 adet  İnşaat veya Makine Mühendisi ( en az 3 yıl benzer işlerde mesleki deneyime sahip),

c. 1 Adet Topoğraf ( en az 3 yıl saha ölçüm işlerinde mesleki deneyime sahip) ve

d. 1 Adet Formen (en az 3 yıl benzer işlerde mesleki deneyime sahip)

bulundurması zorunludur.  

7.   İşin yapılabilmesi için gerekli olan asgari tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman sayıları ve niteliklerini işin  süresi de göz önünde bulundurarak İstekli kendi belirleyecek ve belgelerini ihale dokümanında belirtildiği  şekilde sunacaktır.

8.   İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

9.   Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

10. İhale dokümanı, Söke OSB Mahallesi Atatürk Bulvarı No:2 Söke / AYDIN adresinde bulunan SÖKE Organize Sanayi Bölge Müdürlüğünde veya Bölgenin web sayfasında (www.sokeosb.org.tr) görülebilir.

11. İhaleye katılabilmek için İsteklilerin beşyüz (500) Türk Lirası karşılığında aynı adresten İhale Dosyasını, dosya satın alındı belgesi karşılığı ( CD ortamında ) satın almaları zorunludur.

12. Teklifler,  ihale tarih ve saatine kadar yukarıdaki adrese elden teslim edilebileceği gibi,  aynı adrese iadeli taahhütlü posta veya kargo vasıtasıyla da gönderilebilir.

13. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verecektir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat esaslı sözleşme imzalanacaktır.

14. İsteklilerin, Keşif Cetvelini doldurup kaşeli imzalayarak Teklif Mektubu ekinde sunmaları zorunludur.

15. İstekliler Keşif Cetveli sonundaki toplam bedelin % 3 ‘ ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda          geçici teminat vereceklerdir. Geçici Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda sayılmıştır;

          a) Tedavüldeki Türk parası.

          b) Bankalar tarafından verilen limit içi teminat mektupları.

          c) Teminat Çeki

          d) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine  düzenlenen belgeler.

 

16. Sözleşme hükümlerine uygun olarak yapılan işlerin bedelinin % 10’ u oranında tutar, hakediş ödemeleri sırasında teminat kesintisi olarak tutulacak ve ilgili hak edişin % 90’ı ödenecektir.

Bu nakit teminat kesintisi, tüm iş ve imalatların tamamlanıp test ve kontrolleri yapılarak kesin hak edişin

düzenlenmesi ve BÖLGE’ ye teslim ve onayından sonra YÜKLENİCİ’ ye ödenecektir. Teminat kesintisi, işin

devamı süresince banka teminat mektubu veya teminat çeki karşılığında dahi olsa serbest bırakılmayacaktır.

   

    17. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren otuz (30) gündür. Bu süre

   

          En fazla otuz (30) gün daha uzatılabilir.

18. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

19. İlan metni duyuru ve bilgi amaçlı olup İhale Dokümanı ile arasında farklılık olması durumunda İhale Dokümanı esastır.

20. SÖKE Organize Sanayi Bölgesi Kamu İhale Kanununu ve ilgili mevzuatlara tabii olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen yapmakta tamamen serbesttir.

21. BÖLGE’mize daha önceden ayıplı iş yapan veya BÖLGE ’miz ile yapılan sözleşme taahhüdünü yerine getirmeyen, eksik iş yapanlar ihaleye katılamazlar, verdikleri teklifler geçersiz kabul edilecektir.

22. SGK vergi borcu olanlar ihaleye katılamazlar, verdikleri teklifler geçersiz kabul edilecektir.

23. Kesin Teminat Sözleşme bedelinin % 6 ‘ sıdır.

          a) Tedavüldeki Türk Parası veya

          b) Bankalar tarafından verilen limit içi banka teminat mektupları ( teyitli )

          c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler.

 

     24. İş bu ihale ilanı, Söke Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu’nun 08.12.2017 tarih ve 516 sayılı toplantısında alınan kararına istinaden çıkarılmıştır.

 

                                                                                        SÖKE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

                                                                                                             Yönetim Kurulu 

 

 

İHALE DOKÜMANLARI

1_TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

2_ÖZEL ve GENEL İDARİ ŞARTNAME TASLAĞI

3_DOĞALGAZ SÖZLEŞME

4_Standart Formlar

5_SÖKE OSB_MLZMISCLK_E1_ KEŞİF CETVELİ

6__SOSB_ST_5_MLZM YRLŞM PLANI_E1

7__SOSB_PE_MLZM YRLŞM PLANI_E1

8_BÖLGE ÖLÇÜM İSTASYON DETAYI

9_BÖLGE REGÜLATÖR İSTASYONU DETAYI

10_İSTASYON BETON KAİDE VE TELÇİT DETAY PROJELER

11_GENEL DETAY PROJELER

12_MALZEME VE TEDARİKÇİ REFERANS LİSTESİ

 

ENERYA MALZEME VE YAPIM İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMELERİ

[ K-SRT-01 ] PE Boru

[ K-SRT-02 ] ST Boru

[ K-SRT-03 ] BR

[ K-SRT-04 ] ST Vana

[ Y-SRT.01 ] YAPIM TEKNİK ŞARTNAMESİ

Okunma Sayısı: 2865
resim
Yazdır  

Bilgi Edinme Menu