Soke
+17°C

Söke Ticaret Odası - Duyurular


25

 

İHALE İLANI

SÖKE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

ATIKSU ARITMA TESİSİ

UYGULAMA PROJELERİ HAZIRLANMASI İŞİ

Kapalı Zarf Teklif Alma ve Pazarlık Usulü ile ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır;

    1.    İDARENİN

     a.    Adresi                                                    : Söke OSB mah. Atatürk Bul. No:2 SÖKE/AYDIN

     b.    Telefon Faks                                         : 0.256.518 9844 / 0.256.518 1829

     c.    Elektronik Posta Adresi                        : info@sokeosb.org.tr

     d.    İhale Dokümanının Görüleceği Yer     : Söke OSB İdari Binası ( yukarıdaki adreste )

     e.    İhale İlgilisi                                           : İbrahim ÖZEKMEKÇİ 

 

    2.    İHALE KONUSU YAPIM İŞİNİN

          a) Kapsamı                 :

 • *Söke OSB alanı içinde gerçekleşen ve gerçekleşecek üretim faaliyetlerinden kaynaklanan evsel ve endüstriyel atıksuyun, çevre mevzuatı kapsamında alıcı ortama uygun hale getirilerek deşarj edilmesi amacıyla yapılması planlanan Atıksu Arıtma Tesisi’nin uygulama projelerinin hazırlanması, BÖLGE’ye ve T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetim Genel Müdürlüğü 2014/7 genelgesi kapsamında ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI’NA ve ilgili kurumlara onaylatılmasını kapsamaktadır.
 •  
 • *Uygulama Projeleri Statik, Mimari, Elektrik(Otomasyon vb.), Mekanik olarak hazırlanacaktır.
 •  
 • *Atıksuda gerçek kesite yaklaşılması amacıyla yeterli nicelik ve nitelikte atıksu numunesinin alınması, öngörüde bulunulması ve arıtılabilirlik çalışmaları yapılacaktır.
 •  
 • *Atıksu Arıtma Tesisinin yapılması planlanan alanda zemin etüdü İstekli tarafından yaptırılacaktır.
 •  
 • *Atıksu Arıtma Tesisi Uygulama Projeleriyle beraber keşif özeti ve teknik şartnameler de BÖLGE’ ye teslim edilecektir.
 •  
 • *Projelerin onay süreci tamamlandıktan sonra en az üç (3) takım uygulama projesi ve ayrıca dijital ortamda Bölge’ye teslim edilecektir.
 •           b) Süresi : İşin süresi 60 (altmış) takvim günüdür. Projenin ilgili kurumlardaki onay süreleri bu süreye dahil değildir

 

      3.   İHALENİN

a.    Yapılacağı Yer                                 : Söke OSB İdari Binası

b.    Son Teklif Verme Tarih ve Saati : 07.02.2018 Çarşamba Saat : 16.00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler kapsamlı olarak ihale dokümanlarında açıklanmıştır.

5.    İsteklilerin ihale konusu işlere uygun veya benzer iş deneyim belgelerini sunmaları zorunludur.  

6.    İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7.    Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

8.    İhale dokümanı, Söke OSB Mahallesi Atatürk Bulvarı No:2 Söke / AYDIN adresinde bulunan SÖKE Organize Sanayi Bölge Müdürlüğünde veya Bölgenin web sayfasında (www.sokeosb.org.tr) görülebilir.

9.    İhaleye katılabilmek için İsteklilerin ikiyüzelli (250) Türk Lirası karşılığında aynı İhale Dosyasını, dosya satın alındı belgesi karşılığı satın almaları zorunludur.

      İhale doküman bedeli olan ikiyüzelli (250) Türk Lirası havale ile hesap numarasına yatırılıp, Bölge’ye mail ya da  faks ile ulaştırılabilir.

10. Teklifler,  ihale tarih ve saatine kadar yukarıdaki adrese elden teslim edilebileceği gibi,  aynı adrese iadeli taahhütlü posta veya kargo vasıtasıyla da gönderilebilir.

            Posta veya kargodaki gecikmelerden Söke OSB sorumlu değildir.

      11. İstekliler Teklif ettikleri bedelin % 3 ‘ ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.                       Geçici Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda sayılmıştır;

            a) Tedavüldeki Türk parası.

            b) Bankalar tarafından verilen limit içi teminat mektupları.

            c) Teminat Çeki

            d) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine  düzenlenen belgeler.

      12. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren otuz (30) gündür. Bu süre En fazla otuz (30) gün daha uzatılabilir.  

13. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

14. İlan metni duyuru ve bilgi amaçlı olup İhale Dokümanı ile arasında farklılık olması durumunda İhale Dokümanı esastır.

15. SÖKE Organize Sanayi Bölgesi Kamu İhale Kanununu ve ilgili mevzuatlara tabii olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen yapmakta tamamen serbesttir.

16. BÖLGE’mize daha önceden ayıplı iş yapan veya BÖLGE ’miz ile yapılan sözleşme taahhüdünü yerine getirmeyen, eksik iş yapanlar ihaleye katılamazlar, verdikleri teklifler geçersiz kabul edilecektir.

17. SGK prim borcu ve vergi borcu olanlar ihaleye katılamazlar, verdikleri teklifler geçersiz kabul edilecektir.

18. Kesin Teminat Sözleşme bedelinin % 6 ‘ sı olup sadece,

           a) Tedavüldeki Türk Parası veya

           b) Bankalar tarafından verilen limit içi banka teminat mektupları ( teyitli ) kesin teminat olarak verilecektir.

 

      19. İş bu ihale ilanı, Söke Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu’nun 23.01.2018  tarih ve 526 sayılı toplantısında alınan kararına istinaden çıkarılmıştır.

 

Okunma Sayısı: 2721
resim
Yazdır  

Bilgi Edinme Menu