Soke
+17°C

Söke Ticaret Odası - Duyurular


18

 AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN

AYDIN İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ’NE AİT AYDIN İLİ BOZDOĞAN İLÇESİ ALAMUT MAHALLESİ ADRESİNDE VE TAPUNUN 2414 PARSELDE KAYITLI ARSA ÜZERİNDE YAPILACAK 500 BAŞLIK DAMIZLIK DÜVE MERKEZİ HAYVANCILIK TESİSİ İNŞAATI

İŞİNDE UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME

I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler

1.1. İdarenin;

a) Adı: Aydın İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği

b) Adresi: Fatih Mahallesi 1101 Sokak no :7 EFELER / AYDIN

c)Telefon numarası: 0(256)211 30 14 

 ç) Faks numarası: 0 (256) 211 40 09 

d) Elektronik posta adresi: info@adsyb.org.tr

e) İlgili personelinin adı, soyadı :Bilal KIVRAK

1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

Madde 2 - İhale konusu işe ilişkin bilgiler

2.1. İhale konusu işin;

a) ADI: 500 başlı damızlık düve merkezi hayvancılık tesisi inşaatı

b) MİKTARI (FİZİKİ) VE TÜRÜ: B.A. ve Çelik konstrüksiyon

c) TEKLİF VERME YERİ: Fatih Mahallesi 1101 Sokak no :7 Efeler/ AYDIN

d) TEKLİF VERME TARİHİ VE SAATİ:24.05.2018 Saat 11.00

e) İHALE DÖKÜMANININ TEMİNİ: İhale dokümanı satış bedeli 500 TL (Türk Lirası) (Beşyüz Türk Lirası)dır. İhale dokümanını satın almak isteyenler, AYDIN İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ’NE ait Ziraat bankası Efeler Şubesi TR32 0001 0025 0039 6216 1550 33 Iban no’lu hesabına ihale dosya bedeli olarak yatırdıktan sonra Birlik adresinden dosya temin edeceklerdir. Dosya almayan firmalar ihaleye teklif veremezler.

Madde 3 - İhale dokümanının kapsamı

           İhale dokümanı aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır:

a) İdari Şartname.

b) Teknik Şartnameler.

c) Sözleşme Tasarısı.

d) Standart formlar:

Birim Fiyat Teklif Mektubu, Birim Fiyat Teklif Cetveli,

   Madde 4-Bildirim ve tebligat esasları: İhaleye katılanlara elektronik postalarına tebligat yapılır. İhale üzerinde kalan istekli en geç 28 mayıs.2018 günü sözleşme yapmak üzere istenilen belgelerle Birlik merkezinde hazır bulunacaktır.

 

II- İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 5-İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sânatkar odası veya ilgili meslek odası belgesi;

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

c) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu ve teklif cetveli.

d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi

e) Benzer iş deneyim belgesi (Bina B3)                      

Madde 6- ihale saatinden önce ihalenin iptal edilmesi

İdare tarafından gerekli görülen ihale saatinden önce ihale iptal edilebilir.İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce idareden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.

Madde 7-Teklif hazırlama giderleri:

            Tekliflerin hazırlanması ve sunulması ile ilgili bütün masraflar isteklilere aittir. İstekli, teklifini hazırlamak için yapmış olduğu hiçbir masrafı İdareden isteyemez.

Madde 8-İşin yapılacağı yerin görülmesi:

            İşin yapılacağı yeri ve çevresini gezmek, inceleme yapmak, teklifini hazırlamak ve taahhüde girmek için gerekli olabilecek tüm bilgileri temin etmek isteklinin sorumluluğundadır. İşyeri ve çevresinin görülmesiyle ilgili bütün masraflar isteklilere aittir.

Madde 9-Tekliflerin sunulma şekli:

            Teklif mektubu ve teklif cetveli dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak bu Şartnamede istenilen bütün belgeler bir zarfa veya pakete konulur. Zarfın veya paketin üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan İdarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanarak, mühürlenir veya kaşelenir.

        Teklifler, İdareye (tekliflerin sunulacağı yere) teslim edilir.

        Teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması  zorunludur.

Madde 10-Teklif fiyata dahil olan giderler:

             İsteklinin sözleşmenin uygulanması sırasında kendi yapacağı imalatlarla ilgili mevzuat gereğince ödeyeceği her türlü vergi, harç, ulaşım, nakliye ve her türlü sigorta giderleri teklif fiyatına dahildir.

 Madde 11-Teklif fiyata dahil olmayan giderler:

 Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir. Her tür ruhsat harç vergileri idare tarafından ödenir.

 Madde 12-Tekliflerin değerlendirilmesi:

            Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile belgelerin uygun olmadığı ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine vermekte serbesttir.

 Madde 13- Sözleşmeye davet:

             ihale üzerinde bırakılan istekli sözleşmeye davet edilir. Bu davet yazısında, 28.05.2018 sözleşmeyi imzalaması hususu bildirilir. İsteklinin, bu davet yazısının bildirim tarihini izleyen 7 gün içinde yasal sözleşmeyi imzalaması zorunludur.

          Kesin Teminat: İstekli sözleşme esnasında teklif etiği bedelin %10 u oranında teminat senedi verecektir.

 

Okunma Sayısı: 5616
resim
Yazdır  

Bilgi Edinme Menu