Soke
+17°C

Haber ve Duyurular

6736 BAZI ALACAKLARIN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN

  • 31.08.2016

 6736 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Kapsamında Aidat Borçlarının Yapılandırılması Hakkında

 
 
Sayın Üyemiz,
 
6736 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun 19.08.2016  tarihinde 29806 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
 
Kanunun 11 inci maddesi 5. fıkrasında; 
 
(5) 30/6/2016 tarihi (bu tarih dâhil) itibarıyla, ödenmesi gerektiği hâlde bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar ödenmemiş olan; 18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu hükümlerine göre üyelerin oda ve borsalara olan aidat, navlun hasılatından alınacak oda payları ve borsa tescil ücreti ile oda ve borsaların Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine olan aidat borçları asıllarının ödenmemiş kısmının birinci taksiti bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden üçüncü ayın sonuna kadar, kalanı aylık dönemler hâlinde ve azami toplam altı eşit taksitte ödenmesi hâlinde, bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilir.   
 
Bu fıkra hükmünden yararlanılabilmesi için bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar alacaklı birime başvurulması şarttır. Fıkra kapsamında ödenmesi gereken tutarların fıkrada öngörülen süre ve şekilde kısmen veya tamamen ödenmemesi hâlinde, ödenmemiş alacak asılları ile bunlara ilişkin faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacaklar ilgili mevzuat hükümlerine göre tahsil edilir.
 
Bu fıkra hükmünden yararlanmak isteyen borçluların fıkrada belirtilen şartları yerine getirmelerinin yanı sıra dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları şarttır. Bu kapsamda tamamı ödenen alacaklara ilişkin yargılama giderleri ile icra masrafları ve vekâlet ücretleri karşılıklı olarak talep edilmez.
 
Bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla üyelerin oda ve borsalara, oda ve borsaların da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine kısmen veya tamamen ödemiş olduğu aidat asıllarına isabet eden ve ödenmemiş olan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilir.  ”hükümleri yer almaktadır.
 
Anılan Kanun hükmü gereği;
 
* 31.10.2016 tarihine kadar başvuru yapılması gerekmektedir.
 
* Yapılandırılan aidat borçlarının 1. Taksitinin son ödeme günü 30.11.2016 tarihidir.
 
* Yapılandırılmış aidat borçları kanun kapsamında süre ve şekilde kısmen veya tamamen ödenmemesi halinde yapılandırılması bozulacak ve ödenmeyen kısma isabet eden gecikme zamları tahsil olunacaktır.
 
Üyelerimizin bilgisine sunulur.
6736 BAZI ALACAKLARIN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN

Bilgi Edinme Menu